tiistai 6. huhtikuuta 2021


Kesäyliopisto Saimaan sylissä (3/3) - kohti tunnetumpaa ja kirkkaampaa brändiä
Tämä blogiteksti on viimeinen osa palvelumuotoilun aikuisopiskelijoiden Brändi ja visuaalisuus -opintojaksolla kirjoittamaa blogisarjaa, jossa on käsitelty brändin merkitystä ja analysoitu kesäyliopiston brändin nykytilaa. Tässä blogissa avataan opiskelijoiden oppimistehtävänä syntyneet kehittämisehdotukset Mikkelin kesäyliopiston brändin kirkastamiseksi. Brändin analysoinnin lähtökohdaksi valittiin "tunnettuusongelma" - Mikkelin kesäyliopistoa ei tunneta kovin hyvin Mikkelissä, ei Etelä-Savossa, eikä muualla Suomessa. Kehittämisehdotukset nostettiin brändin identiteetin osa-alueiden kautta, jota hyödynnettiin myös kesäyliopiston brändin analysoinnissa edellisessä blogikirjoituksessa.


Brändin identiteetin osa-alueet: Kamilan (2021)
sovellus Laaksonen &Rainisto.

Osaaminen asuu Mikkelissä - ydinviestin kautta brändin kirkastamiseen


Kesäyliopiston verkkosivuilta löytyvät viestit "Ota oppi" ja "Tieto vie uuteen" voisivat erottua selkeämmin opiskelijan näkökulmasta ajatellen. Kesäyliopiston ydinviesti, arvolupaus, saisi nousta voimallisemmin verkkosivuilla. Opintovaihtoehtoja etsivä löytää kyllä verkkosivuilta selkeästi tiedot erilaisista opintomahdollisuuksista. Etusivulla voisi silti kertoa selkeämmin, että opintoja on ympäri vuoden. Pääviesti, erilaisia koulutuksia ja opintoja kaikille, tulee hyvin esiin. Eri kohderyhmille suunnatut opinnot voisivat kuitenkin erottua paremmin toisistaan, jotta itseä kiinnostavat opinnot olisi vieläkin helpompi löytää. Mielikuvaa koulutusten korkeatasoisuudesta voisi vahvistaa esimerkiksi nostamalla opettajia enemmän esille kuvin ja mahdollisesti heidän kotisivujensa linkkien kautta. Moni opiskelija saattaa valita opinnot kouluttajan perusteella.

Mikkelin kesäyliopiston teemaksi sopisi historian hengessä “Osaamisen Päämaja” -slogan. Slogan kuvastaisi paitsi Mikkelin keskeistä sijaintia Suomessa, myös laajaa avoimen yliopiston yli 40 oppiainetta sisältävää ympärivuotista opetustarjontaa. Mikkelin kesäyliopisto houkuttelee opiskelijoita laajalla koulutustarjonnalla, mikä tuleekin hyvin esiin kesäyliopiston verkkosivuilla. Kesäyliopiston mainetta ja houkuttelevuutta voisi kirkastaa tuomalla esiin ydinviestissä keihäänkärkinä huipputasoiset opintokokonaisuudet. Näiden tuominen esiin ydinviestinä voisi tuoda lisää tunnettuutta ja opiskeluhalukkuutta juuri Mikkelin kesäyliopistossa.

Kesäyliopisto voisi profiloitua etäopintomahdollisuuksia tarjoavana yliopistotasoisena oppilaitoksena, jossa hybridimuotoinen opiskelu on mahdollisuus ja uusi normaali. Sloganin vahvistamiseen sopisi “Osaaminen asuu Mikkelissä”.

Jos Mikkelin kesäyliopisto haluaa puhutella aikaisempaa laajemmin muitakin kohderyhmiä, kuin korkeakoulutettuja, ydinviestin muotoilun olisi hyvä tukea näiden kohderyhmän arvoja ja arvostuksia. Kesäyliopiston profiilissa tulee jo nyt monelta osin ilmi, miten kesäyliopisto toimii, mitkä ovat sen tavoitteet, ja mitä arvoa se tuo opiskelijalle. Potentiaaliset kesäyliopisto-opiskelijat voisi tavoittaa vielä paremmin hyödyntämällä mainonnassa edistynyttä analytiikkaa.


Paikkariippumattomasti ympäri vuoden


Mikkelin kesäyliopisto on ainut oppilaitos, joka tarjoaa avoimia yliopisto-opintoja Mikkelissä. Yliopisto-opinnot monelta eri tieteenalalta tavoittavat maakunnan asukkaan lähellä omaa asuinpaikkaa. Toisin kuin verkkosivuilta saattaa tällä hetkellä tulkita, opiskelijan ei tarvitse kuitenkaan olla eteläsavolainen opiskellakseen Mikkelin kesäyliopistossa. Oppilaitoksessa voi opiskella paikkariippumattomasti laajojen etäopiskelumahdollisuuksien ansiosta. Tämä olisi hyvä huomioida viestinnässä.

Kesäyliopisto profiloituu helposti tahtomattaan ja lainsäädännön vaikutuksesta kesällä toimivaksi organisaatioksi. Haaste on yhteinen kaikille kesäyliopistolle. Huolimatta vuodenaikaviittauksesta, kesäyliopistossa on kuitenkin mahdollista opiskella ympäri vuoden. Ydinviestissä tämän olisi hyvä korostua.

Osaamisen päämaja – erottautumisella ja visuaalisuudella parempaan profiloitumiseen


Opiskelijatarinoilla voisi erottautua muista oppilaitoksista. Markkinoinnissa voisi tuoda esille enemmän opiskelijakokemuksia ja tarinoita opettajien ympäriltä. Moni valitsee nykyään koulutuspaikat itseään kiinnostavan opettajan mukaan ja näin myös opettajan omalla brändillä on suuri merkitys.

Markkinoinnissa paikallisuutta ja savolaisuutta kannattaa tuoda esille vaikkapa maantiedon opinnoissa, jossa voisi keskittyä esimerkiksi Saimaan Geoparkin geologiaan ja tehdä opintoretkiä kohteisiin teoriaopintojen ohessa - kun lähiopinnot ovat taas joskus mahdollisia.

Visuaalisen ilmeen tulee tukea kaikkea markkinointiviestintää (Pohjola 2019, 109). Kesäyliopiston tulisikin hyödyntää kaikissa kanavissaan graafisessa ohjeistuksessa määriteltyä värimaailmaa, fontteja ja kuvamaailmaa. Kuvien laadukkuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota myös sosiaalisen median palveluissa. Viestintää tekevien pitää aidosti omaksua brändin tyyli. Käytännössä tavoitetta voitaisiin edistää järjestämällä viestintää tekeville työpajatyöskentelyä, jossa kehitettäisiin kesäyliopiston graafisen ohjeistuksen perusteella kuvamaailmaa ja valmiita sosiaaliseen mediaan soveltuvia pohjia, joita olisi päivittäisessä viestinnässä helppo hyödyntää. Kesäyliopiston tulisi huomioida eri viestintäkanavien erilaiset vaatimukset. Tämä vaatii resursseja, mutta esimerkiksi etukäteen luotujen pohjien avulla visuaalinen viestintä olisi laadukkaampaa sosiaalisessa mediassa.


Yliopisto yksillä, kesäyliopisto kaikilla - mahdollisuuksia ympäri vuoden


Brändi ja visuaalisuus -opintojakso osana palvelumuotoilun perusopintoja on avannut allekirjoittaneen silmät, korvat ja ajattelun tarkastelemaan kesäyliopiston toimintaa aivan uudesta näkökulmasta. Ennen opintoja en ollut edes osannut ajatella kesäyliopiston toimintaa brändityön näkökulmasta.

Juha Pohjola (2019) tiivistää brändin suhteen imagoon ja maineeseen hienosti: ”yrityksen toiminta on tärkeämpää kuin imago: brändiä, imagoa tai mainetta ei voi olla ilman tunnettuutta, ja näiden kolmen rakentamisella pyritään luomaan yrityksen tai tuotteen kannalta edullisin mielikuva.” Kesäyliopistossa olemme keskittyneet pääasiassa toimintaan – tuottamaan vapaata sivistystyötä, kaikille avoimia oppimisen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Välineinä sivistykseen on ollut ja tulee olemaan avoin yliopisto-opetus ja muu korkeakoulutasoinen koulutus ympäri vuoden.

Kesäyliopistossa on jo tartuttu brändityöhön tunnettuuden lisäämiseksi, jotta yhä useampi löytäisi kesäyliopiston varteenotettavana vaihtoehtona oman osaamisen kehittämiselle. Brändin täytyy rakentua yrityksen arvoista, strategiasta, perustehtävästä ja yrityksen visiosta. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, jonka on ulotuttava ihan jokaiselle toiminnan osa-alueelle. Se on systemaattista työtä tunnettuuden, profiloitumisen ja erottautumisen eteen. Mikkelin kesäyliopisto kiittää ja kumartaa Brändi ja visuaalisuus -opintojakson opiskelijoita Tuulaa, Marikaa, Heidiä, Saria ja Jiriä kehittämisideoista brändin kirkastamiseksi. Osa kehittämisajatuksista toteutetaan takuuvarmasti, ja osa kehittämisideoista jätetään hautumaan ja odottamaan kesäyliopiston strategian päivittämistä.

Brändin kirkastamisessa on työsarkaa - rehtori joukkoineen on jo käärinyt hihat, laittanut brändirukkaset käteen ja tarttunut brändityöhön, edeten alkuun pienin askelin. Kesäyliopiston tunnettuuden vahvistamisen olemme aloittaneet vahvistamalla markkinointiosaamista. Etsimme meille uutta työkaveria, jonka pääasiallinen tehtävä on markkinoida ja viestiä kesäyliopistosta ja sen koulutuksista eri kanavissa.

Pidemmän tähtäimen suunnitelmissa on hieman isompiakin askeleita luvassa. Niistä sitten enemmän myöhemmissä blogikirjoituksissa.Palvelumuotoiluterveisin

Anne
kesäyliopiston rehtori ja palvelumuotoilun opiskelija

  Usein kysytyt kysymykset Avoimen yliopiston opinnoista Mitä ovat avoimet yliopisto-opinnot? Avoimen yliopiston opinnot ovat nimensä mu...